Институции

Служителите в администрацията, без бонуси за работа в комисии

Служителите в държавната администрация на всички равнища няма да получават допълнително възнаграждение за работата си в съвети, комитети, одитни комитети, предадерепортер на БГНЕС. Това се отнася и за работата на служителите в комисии, работни или експертни групи, органи на управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица. Това предвиждат промени в Закона за администрацията, предлагани от правителството.
Със заключителните разпоредби на законопроекта аналогични промени се правят и в Кодекса на труда, в законите за държавния служител, за филмовата индустрия, за закрила и развитие на културата, за концесиите, за съхранение на въглероден диоксид в земните недра, за обществените поръчки, за националната стандартизация, за борба с противообществените прояви на малолетнитеи непълнолетните, за правната помощ, за ветеринарномедицинската дейност, за хазарта, за насърчаване на научните изследвания, за експортното застраховане и в Семейния кодекс.
Целта е да се премахне възможността да се получават възнаграждения, които не са обвързани с постигнати резултати. Подобна практика не допринася за повишаване ефективността на съответните дейности и крие риск от изкривяване на всеки модел на възнаграждения в публичния сектор.
Същата е целта на направените днес от кабинета промени в 13 постановления, наредби и правилници за прилагане на различни закони. По този начин ще се въведе по-прозрачен и ефикасен модел на възнаграждения впубличния сектор и ще се създадат предпоставки за по-ефективен контрол от страна на гражданското общество.
Предложението на правителството е следващата стъпка в реформата, отнасяща се до заплащането на служителите в държавната администрация и премахването на допълнителното материално стимулиране от приходи от глоби, таксии имуществени санкции. Първият етап беше въведената през 2009 г. забрана за получаване на допълнително възнаграждение в случаите, когато лицата в изпълнителната власт и държавната администрация участват като представители на държавата или на общината в органите на управление или контрол на държавни или общински дружества илина юридически лица, създадени със закон.
От направените и предлаганите промени се очаква оптимизиране на разпределението на публичния ресурс и повишаване на ефективността, ефикасността и прозрачността на дейностите в публичния сектор. Законопроектът и проектът на постановление бяха публикувани за обсъждане в интернет портала за обществени консултации strategy.bg. /БГНЕС

Коментари