Любопитно Общество

Славия Златанова: Започва прием на документите за първо класиране в ПГХВТ „Атанас Ченгелев“

Написано от Пещераинфо

От днес, 5-и юли до четвъртък, 7-и юли, включително се приемат документи за кандидатстване за първо класиране, съобщи директорката на ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ – гр. Пещера, Славия Златанова. За да се запишете за новата учебна година е необходимо да предоставите служебна бележка с резултати от изпитите и медицинско свидетелство.

Документи се приемат в сградата на училището от 8.30 ч. до 17.30 ч., от днес до четвъртък.

Допълнителна информация можете да получите на телефон: 0350/ 6 59 61, а също така да пишете на е-mail: pghvt_peshtera@abv.bg

В последните години се постави акцент върху професионалното образование, като се търсят начини учениците да придобиват необходимите знания и умения в реална работна среда. Очакванията са добре подготвени кадри, които плавно да преминат в пазара на труда. Обучението чрез работа (дуална система на обучение) е специфична форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, което се организира въз основа на партньорство и договор между училището и съответните работодатели. Това обучение се организира и осъществява в съответствие с Кодекса на труда и предоставя възможност учениците в 11 и 12 клас да провеждат своето обучение в реални работни места, според избраната професия, в хотелите и ресторантите, с които училището има подписани договори. Така всеки ученик, обучаващ се в дуална система на обучение едновременно получава диплома за средно образование, усвоява избраната професия и получава трудов стаж и трудово възнаграждение.
ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ има възможността да работи с дуалната система на обучение в две професии– „Биотехнолог“ и „Лаборант“.
Спечелихме участие в проект ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и Изпълнителна агенция „Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ – управляващ орган на ОП НОИР, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Целта на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Проектът ще спомогне за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда; ще създаде възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила; дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения на наставниците от предприятията-партньори.
До този момент в рамките на проекта са осъществени различни дейности: закупени са високотехнологични съоръжения за учебните лаборатории по Аналитична химия и Микробиология, предстои закупуване на работно облекло за всички ученици, обучаващи се по тази система; подсигурени са учебници, учебни и дидактически помагала,макети и др., свързани с двете специалности; предвижда се обучение на учители и ментори за работа по системата.

Коментари