Институции Общество

Славия Златанова: Европа подкрепя дуалното обучение с 24 425 618, 58 лв.

Написано от Пещераинфо

Интервю с директора на ПГХТВ „Атанас Ченгелев“ Славия Златанова и преподавателката инж. Цветелина Ринкова – Петрова

Госпожо Златанова, предстои да вземете участие във форум свързан с провеждане на дуално обучение в училищата. Какви са целите?
Славия Златанова: Такава среща предстои. Става въпрос за проект спечелен от МОН и Изпълнителна агенция „Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейсия социален фонд, който се нарича „Подрепа на дуалната система на обучение“. Целта на проектните дейности е да спомогне за развитието на дуалната система на обучение и да даде възможност за тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда. Периодът на изпълнение е 36 месеца. Бюджетът е в размер на 24 425 618, 58 лв. Целевите групи са ученици от професионални гимназии и училища с паралелки за Професионална подготовка, учащи се в специалности с недостиг от специалисти на пазара на труда, защитени специалности и такива в обхвата на ИСИС-Стратегията за интелигентна специализация.
ПГХВТ „Ат. Ченгелев“ вече стартира за първа година дуалното обучение. За нас е важно да се увеличат, колкото е възможно повече компетентностите на завършващите ученици в реална работна среда. Нашето общество очевидно узрява и разбира, че учениците трябва да излизат от училище не само със знания, но и с компетенции. При нас вече завърши първият випуск с направление „Биотехнологии“. Първите ни ученици, с които се работи по дуалната система при нас, сега завършиха XI клас с отлични резултати. Въпреки наложеното дистанционно обучение заради епидемията, работодателите от Биовет харесаха учениците и половината от тях вече работят в предприятието през лятната си ваканция. Тоест дуалното им обучение вече се е превърнало в работно обучение.

По време на обучението забелязахте ли неща, които трябва да се подобрят, да се надградят през новата учебна година за да са в полза на учениците?
Славия Златанова: Ние използвахме опита на колегите от Панагюрище. Те работят по дуалната система вече няколко години. Там завършва вече втори випуск. Те работят в няколко фирми. Основното, върху което ние ще работим през тази година, е, че трябва много внимателно да се прецизира изготвянето на учебната програма. Този процес е неизменно свързан с партньорите и фирмата, с която се работи по дуалното обучение. Това, което е дадено като учебна програма от МОН трябва да се стикова с нуждите и с възможностите на Биовет АД, защото точно там учениците ще работят. В процес на работата някои неща ще претърпят промени, но съм сигурна, че това ще е полезно за училище-ученик-Биовет. Искам с гордост да отбележа, че за предстоящата учебна година специалностите, които са заложени за дуално обучение вече са запълнени от желаещите да продължат обучението си тук. Тук е инж. Петрова която пряко е ангажирана с провеждането на дуалното обучение. Всеки ден, на всяко работно място тя присъства до нашите възпитаници за да върви в правилна посока процесът на образование.

Моля да се представите на нашите читатели.
Инж. Цветелина Ринкова – Петрова: Преподавател съм на учениците по дуално обучение. За първи път през миналата учебна година имахме такова обучение два дни седмично. Всеки понеделник и вторник, по седем часа, учениците бяха на практика в Биовет. В предстоящата учебна година дванадесетокласниците ще се обучават в пещерската фирма три пъти седмично. Това е заложено в учебния план. Имам наблюдения, че учениците харесват този начин на обучение защото той съчетава училищната с работната среда. Възпитаниците ни виждат реално как протича работния процес, прилагат наученото в класната стая на практика поставени в работна среда във водещо предприятие с апаратура от последно поколение. Възможността предоставена от Биовет да приложат теоретичните си знания е безценна инвестиция за подрастващото поколение.
Как приемат учениците служителите и наставниците от Биовет?
Инж. Цветелина Ринкова – Петрова: По време на практическото си обучение нашите възпитаници бяха посрещани с особено внимание. Всеки ученик се обучава на различно работно място и се среща с много от хората в Биовет. Техните впечатления са за внимание, толератност, постоянство и грижа от страна на персонала във фирмата. Всичко това е оценено от нашите ученици и трима от тях вече работят в Биовет на позициите, които са заемали по време на учебната година.
Славия Златанова: По отношение на проекта, в който трябва да взема участие заедно с представител на Биовет и инж. Петрова в подкрепа на дуалната система, тя ще бъде презентирана на форума. Ние няма да се обучаваме, а ще бъдем обучители на колегите от страната. Там ние ще представим нашия опит, виждания и постиженията ни за да може да се разшири обхватът на дуалното образование. В това отношение ние можем да се похвалим. Ние не бихме могли сами, без разбирането и съдействието от страна на Биовет да стартираме такова обучение. В лицето на ръководството на Биовет ние открихме коректен и солиден партньор, който е силно заинтересован. Защото дуалната система на обучение предполага и изисква изключително голям ангажимент от страна на партньорите. И така учениците излизат със днания, умения и компетентности. Това са не само професионални умения, а и социални компетентности, за което нашето общество изпитва сериозен дефицит.

Коментари