Институции

Сградата на полицията ще бъде обновена

ПРОЕКТ

ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПУБЛИЧНО ДЪРЖАВНА СГРАДА:

РСПБЗН И РПУ В ГР. ПЕЩЕРА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 Г.

№ BG16RFOP001-2.001-0005-C01

 

Цел: Целта на настоящото проектно предложение е повишаване на енергийната ефективност на публичната инфраструктура на община Пещера, в съответствие с целите на Инвестиционен приоритет 4ос на процедура BG16RFOP001-2.001 "Енергийна ефективност в периферните райони", ПО 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони " на ОПРР 2014-2020.

 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  790 422.31ЛВ.

СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕФРР: 671 858.96 ЛВ.

НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ: 118 563.35 ЛВ.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА: 24 МЕСЕЦА

НАЧАЛО НА ПРОЕКТА: 02.11.2016 г.

КРАЙ НА ПРОЕКТА: 02.11.2018 г.

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0005 «Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

 

Коментари