Институции

Свикват общинските съветници на извънредно заседание

Написано от Величка Ачева

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 02. 12. 2019 г. / понеделник / от 17:15 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Определяне броя, наименованието, числеността и поименния състав на Постоянните комисии в Общински съвет- Пещера.
Докладва: д-р Николай Пенев
Председател на Общински съвет- Пещера

2. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд-Пещера и Окръжен съд Пазарджик за мандат 2020-2024 година.
Докладва: д-р Николай Пенев
Председател на Общински съвет- Пещера

3. Определяне размера на трудови и други възнаграждения на Кмета на Община Пещера и Кметовете на кметства в Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера Кръстина Андреева Директор на Дирекция „ФСД“

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

Коментари