Култура Общество

Ритуалът „Украсяване на накалите“ от Радилово

Написано от Пещераинфо

Ритуалът „Украсяване на накалите“ е част от сватбената обредност в село Радилово, представен от НЧ „Зора – 1903 г.“, с. Радилово, община Пещера и вписан в Националния регистър за нематериалното културно наследство.

Платформа АГОРА в рамките на проект „ДАР – Дигитални алтернативи за развитие” предостави възможност на читалищата, участници в проекта да създадат свои визуални разкази, с които да представят по своя преценка разнообразието от дейности и занимания, както и да популяризират местната култура, традиции и творци.

Това видео е създадено с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП www.activecitizensfund.bg. Цялата отговорност за съдържанието на видеото се носи от Платформа АГОРА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че това видео отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Основната цел на проект „ДАР” е изграждане на капацитета на читалищата в мрежата на Платформа АГОРА за посрещане на предизвикателствата свързани с Ковид-19.

Коментари