Институции

Ритуалната зала в Пещера скоро ще посреща с нова фаса

На 12.10.2016 г. Кметът на Община Пещера – Николай Зайчев подписа договор Договор № BG16RFOP001-2.001-0111-C01 за безвъзмездно финансиране на проект «Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала, гр. Пещера», одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”:

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 207 999,97 лв. Той ще продължи 24 месеца и ще се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е повишаване на енергийната ефективност на Ритуалната зала – публична общинска собственост, в съответствие с целите на Инвестиционен приоритет 4ос на процедура BG16RFOP0012.001 "Енергийна ефективност в периферните райони", ПО 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони " на ОПРР 2014 2020.

Сградата, построена в началото на 20 век притежава статут на архитектурно-строителни недвижими културни ценности.

Предвидените инвестиции в сградата имат за цел да постигнат следните резултати:

  • Достигане на клас на енергопотребление „А“ на сградата,
  • Намаляване на разходите за енергия на общинската инфраструктура,
  • Подобряване на експлоатационните характеристики на сградата, което ще доведе до повишена рентабилност и  удължаване на жизнения й цикъл, устойчиво управление и поддръжка;
  • Постигане на по-високо ниво на енергийна ефективност, което води пряко да намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – до редуциране на емисиите на парникови газове,
  • Осигуряване на по-добро качество на въздуха, на условията на живот и работната среда в Пещера като опорен център от 4то ниво на националната полицентрична система,
  • Подкрепа за запазване на традиционните функции на Пещера като малък град, предлагащ административни услуги за местното население и за това от околните периферни райони.
  • Създаване на условия за интегриране на групи в неравностойно положение, чрез прилагане на мерки за подобряване достъпността до предучилищно образование;

Като краен резултат реализацията на проекта цели постигане на основния приоритет на горепосочената приоритетна ос – намаляване на неравенствата между периферните и централните райони на страната. Подобряването на енергийната ефективност на предвидената общинска инфраструктура ще допринесе за по-високо качество на живот и услуги в общината, което ще подпомогне реализацията на потенциала на Пещера като опорен център от 4-то ниво.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0111 «Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала, гр. Пещера»,който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Коментари