Институции

РИОСВ – Пазарджик засилва контрола за опазване на резерватите от пожари

Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите засилва контрола по опазване на резерватите в региона с цел недопускане възникването на пожари. За предотвратяване появата на пожари в границите на защитените територии е организирано специализирано наблюдение по утвърден график. В случай на пожар в резервата или  района на резервата са изготвени схеми за оповестяване на бедствието, планове за противопожарно устройство и действия при пожари. За погасяване на огъня при възникнал пожар в границите на резерватите са създадени и се поддържат противопожарни депа, оборудвани със средства и материали за противопожарна защита. Депата разполагат с лопати, пожарогасители, пръскачки и други.
Периодът от 1 април до 31 октомври е определен за пожароопасен сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост със заповед на министъра на околната среда и водите. Заповедта цели вземането на мерки за недопускане възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и разпространение в защитени територии. Описани са и задълженията на кметовете на съответните общини, в обхвата на които попадат защитените по закон територии. В случай на пожар те трябва да организират доброволчески групи от местното население за гасене на пожарите. На нарушителите на заповедта ще се налагат глоби  – за физически лица от 500 до 5 000 лева, а на юридически лица от 1 000 до 10 000 лева.

Коментари