Институции

Ремонтираната по проект сграда на ОДК беше открита официално

Написано от Пещераинфо

На 30.07.2018 г. в гр. Пещера се проведе публично събитие „Рязане на лента“ по проект «Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс» по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” с обща стойност на проекта 406 793,74 лв.

Събитието се в сградата на ОДК.

Присъстваха кметът на Община Пещера Николай Зайчев, директорът на ОДК Николай Балабанов, заместник-кметът Зеха Алиш, представители на изпълнителя на проекта „Заводски строежи“.

 След кратко представяне на проекта последва ритуалът рязане на лента, с който кметът Николай Зайчев, Николай Балабанов и Татяна Комбуянова от страна на изпълнителя официално откриха напълно обновената сграда Общинския детски комплекс.

Момичета в народни носии почерпиха присъстващите с питка с мед.

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0007 “ Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: „Общински детски комплекс“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

 

Коментари