Институции

Ред за подаване към НОИ на документи за парично обезщетение за безработица по електронен път

Написано от Пещераинфо

Заявленията за отпускане на парично обезщетение за безработица, както и декларациите за промяна в обстоятелствата за изплащане на обезщетението, се подават по електронен път към Националния осигурителен институт (НОИ).

Това става чрез две електронни административни услуги:

  • „Подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица (ПОБ) на основание чл. 54а от КСО“;
  • „Подаване на декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица“.

Използването им се реализира чрез въвеждането на квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националния осигурителен институт. Достъпни са на интернет сайта на институцията в рубрика „Е-услуги“/„Административни услуги“. За улеснение на потребителите на заглавната страница е поставен и банер „Електронни адм. услуги, въпроси, сигнали и жалби“, който препраща директно към тази рубрика.

След влизане в менюто, за да се подаде заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица, е необходимо да се посочи желаното териториално поделение на НОИ (ТП на НОИ), да се избере опция „е-Парични обезщетения за безработица“, а след това и желаната електронна административна услуга.

При подаване на декларация за промяна в обстоятелствата пътят е същият, като при избора на ТП на НОИ се посочва това, което е отпуснало и изплаща обезщетението.

След това на екрана се визуализира описание на услугата, с което желаещите да я ползват следва да се запознаят преди да преминат към попълване на електронната форма. След попълване и проверка за верността на данните, лицата, които притежават КЕП, подават своето заявление/декларация след натискане на бутон „Подпиши“, a тези, които притежават ПИК, издаден от НОИ – след натискане на бутон „Идентификация“.

След автоматичното завеждане на заявлението, на заявителя се изпраща съобщение, което съдържа информация за входящ номер – уникален регистров идентификатор (УРИ) от деловодната система на НОИ, код за достъп и интернет адрес, чрез които лицето може да се информира за входираните заявления.

Длъжностното лице се произнася с разпореждане в 14-дневен срок от подаване на заявлението или от настъпване на съответните обстоятелства.
Съгласно разпоредбата на чл. 3а, ал. 1, т. 3 от КСО непроизнасянето в срок на длъжностните лица по причини, дължащи се на извънредното положение, не се смята за мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Коментари