Общество

Равногор и Исперихово, с уникални растителни видове

Равногор- Исперихово. Местности в землищата на селата Равногор и Исперихово са обявени за защитени със заповед на министъра на околната среда и водите Нона Караджова, съобщи „Видилина“. Предложението за защитен статут е на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, а целта е да се опазят едни от малкото естествени находища на растителните видове Стояново лютиче (Ranunculus stojanovii), Атинска мерендера (Merendera atica) и техните местообитания у нас. Новата защитена местност в Равногор е разположена на площ от 118.354 дка, защитената местност в Исперихово – 374.829 дка. В границите им се забранява промяната на предназначението и начина на трайно ползване на земята, строителството, търсенето, проучването и добивът на подземни богатства, внасяне на неместни видове, паша и коситба в периода на цъфтеж и узряване на семената – от края на май до края на юли, промяна във водния режим на река Равногорска в границите на защитената местност. Нарушителите на заповедта се наказват съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за защитените територии. Глобите за физически лица са от 500 лв. до 5000 лв., за юридически – от 1000 лв. до 10 000 лв.И двете растения са български ендемити – растат единствено на територията на страната и са изключително редки и уязвими представители на флората, включени са в Червения списък и Червената книга на Република България, том 1, в категорията „Критично застрашен” и в приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Известни са само от три находища на Стояновото лютиче – в землищата на Стамболийски (Тракийска низина), Латинка (Източни Родопи) и Равногор (Средни Родопи). От тях само последното (край Равногор) е многочислено и стабилно и има потенциал за опазване съществуването на този уникален за нашата флора вид. Популацията на растението край Равногор наброява около 300 цъфтящи и над 500 нецъфтящи индивида. Стояновото лютиче обитава открити сухи до умерено влажни тревисти местообитания върху варовикова основа. Атинската мерендера присъства и в Червения списък на застрашените растения на IUCN. Известни са само две находища – в землищата на Исперихово (Бесапарски хълмове, Тракийска низина) и Горни Воден (област Пловдив, склоновете на Средните Родопи). Популацията край Исперихово е многочислена и стабилна и има потенциал за опазване съществуването на този уникален вид. Атинската мерендера е красиво растение, което обитава открити сухи и каменливи места. Цъфти с бели цветове в най-студените месеци през годината: декември – февруари. / „Виделина“/

Коментари