Институции

Работна среща с В и К оператори и млекопреработватели от областта се проведе в РИОСВ – Пазарджик

Пазарджик. По предложение на Асоциацията на млекопреработвателите в Р.  България  екоинспекцията в Пазарджик проведе работна среща с В и К оператори и млекопреработватели в област Пазарджик. В нея участваха и експерти от областна дирекция по безопасност на храните. Експерти на РИОСВ-Пазарджик разясниха правата и задълженията, произтичащи от изискванията на Наредба 7/2000 г. към Закона за водите, която определя реда и начина за заустване на отпадъчни води в канализационни системи. Директорът на инспекцията, Костадин Гешев фокусира вниманието на млекопререботвателите върху правилното третиране на суроватката и поясни, че като страничен животински продукт тя не може да се третира като отпадъчни води и съответно да се зауства в канализационни системи. Коментирани бяха и разпоредби на Закона за управление на отпадъците с фокус, класификация на всички отпадъци от дейността на такива оператори. Обект на разяснения бяха утайките от пречиствателните съоръжения за отпадъчни води и третирането им от лица, имащи право за това, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Коментари