Институции

Първа копка по проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в  гр. Пещера – ЛОТ 1“

На 01.08.2017 г. в гр. Пещера се проведе събитие „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в  гр. Пещера – ЛОТ 1“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.

Момичета в народни носии посрещаха присъстващите с традиционната за нашата страна питка с мед.

На събитието присъстваха живеещите в домовете, обхванати от ЛОТ 1, както и представители на проектантската фирма, представител на фирмата, която ще извършва строителния надзор и представители на фирмата изпълнител на строително-монтажните работи.

С кратка реч и отваряне на бутилка шампанско кмета Николай Зайчев обяви старта на строителните дейности, които ще продължат по 130 календарни дни за всеки обект.

За всеки блок има избран изпълнител, след проведена обществена поръчка, както следва:

  1. Златното кормило, ул. Цар Симеон № 1, вх. А и вх. Б – „Заводски строежи-ПС-Пазарджик“ ЕАД
  2. Родопи, ул. Цар Борис I № 6 Вх.А и Вх.Б. – „Пещера Златни Родопи“ ДЗЗД
  3. Надежда, ул. Петър Стайков №2А и ул„Никола Дуров №10  – „Заводски строежи-ПС-Пазарджик“ ЕАД
  4. Строител, ул. Михаил Такев № 3 – „С.И.Т“ ООД
  5. Бор, ул. Михаил Такев № 1 – „С.И.Т“ ООД
  6. Купена, ул. Михаил Такев № 37 – „Стенли-03“ ЕООД

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 1 973 649,76 лв.

 

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-2.001-0139-C01 «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 5», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Коментари