Институции

Публично обсъждане ще проведат в Брацигово

Брацигово. В община Брацигово ще проведат публично обсъждане относно привличане на външно възмездно финансиране /инвестиционен кредит/ за ОБЕКТ:МОДУЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ „Мо ПС-2Х500ЕЖ“ към инвестиционен проект: „КАНАЛИЗАЦИЯ НА С. КОЗАРСКО ОБЩИНА БРАЦИГОВО“ при следните параметри:
1.Размер на кредита – 200 000 лв. /Двеста хиляди лв./; 
2.Валута на кредита – Български лева;
3.Срок за погасяване на кредита – 5 години;
4.Гратисен период – 1 година;
5.Обезпечения – бъдещи приходи с общински характер;
6.Лихви по кредита – до 7 %;
7.Такса за управление на кредита – без такса /или да не надвишава -1%/;
Обсъждането ще се проведе на 30.03.2012 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Младежки дом гр.Брацигово.

Коментари