Институции

Промени при ползването на данъчни облекчения

Пазарджик. Направена е промяна в разпоредбите за ползване на данъчни облекчения, която е свързана с намаляване на административната тежест и улесняване на лицата при ползване на данъчните облекчения за млади семейства, за деца и за деца с увреждания, с което отпада задължението към годишната данъчна декларация да се прилага писмена декларация от съпруга/та, че същият/ата няма да ползва данъчното облекчение.

За избягване на злоупотреби, свързани с облекчения режим на ползване на тези данъчни преференции, е предвидено възстановяване на частта от данъка и от двете страни, съответстваща на размера на ползваното облекчение. Целта е да се избегнат случаите на неспазване на закона, като се санкционират некоректните данъкоплатци. 

По отношение на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, се прилага още една промяна – създаване на правна възможност за ползване на облекченията и от двамата родители, когато доходите им не позволяват те да се приложат от единия родител, което се среща най-вече при прилагане на данъчното облекчение за деца с увреждания. Целта е да се даде възможност и на семействата с по-ниски доходи да прилагат пълния размер на облекчението.

Промените се прилагат  при ползване на данъчни облекчения за 2018 г. с подаването на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.

Коментари