Институции

Променени са реда и условията за издаването на карти за паркиране в Брацигово

Брацигово. Във връзка с изменения на чл.99 и чл.99а от Закона за движение по пътищата, обнародван с ДВ бр. 60 от 2012 година в сила от 07.08.2012 година, който регламентира реда, условията и изискванията при издаването на карти за паркиране на местата определени за превозните средства обслужващи хората с трайни увреждания, Ви съобщавам, че такива карти ще бъдат издавани от Община Брацигово. Всеки желаещ да получи карта за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с увреждане, трябва да попълни заявление – декларация по Образец утвърден от Кмета на Община Брацигово.

Коментари