Институции Общество

ПРОЕКТ „ШАРЕНИ МЪНИСТА”

ПРОЕКТ „ШАРЕНИ МЪНИСТА”

На 23.01.2017г. между Община Пещера и Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката,  Управляващ орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., се подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M2OP001-3.002-0303-С01 за изпълнение на проект „Шарени мъниста”, процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ по Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проект №BG05M2OP001-3.002-0303 „Шарени мъниста” е в размер на 665 659.59 лв.

Срокът за изпълнение на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  е 30 месеца – от 23.01.2017г. до 23.07.2019г.

 

Партньори на Община Пещера по проекта са:

 1. Сдружение „Асоциация образователно лидерство“ – гр.София;
 2. Начално училище „Михаил Каролиди“ – гр.Пещера;
 3. Начално училище „Михаил Куманов“ – гр.Пещера;
 4. Основно училище „Св.Патриарх Евтимий“ – гр.Пещера;
 5. Основно училище „Петко Рачов Славейков“ – гр.Пещера;
 6. Основно училище „Любен Каравелов“ – гр.Пещера;
 7. Средно училище „Св.Климент Охридски“ – гр.Пещера;
 8. Професионална гимназия по лека промишленост и машиностроене „Васил Левски“ – гр.Пещера;
 9. Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев“.

 

Общата цел на проекта е създаване на работещ модел за повишаване броя на успешно интегрираните в образователната система на община Пещера ученици от маргинализираните общности, включително роми, чрез комплексен подход на интерактивни педагогически взаимодействия.

Специфичните цели са:

 • засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в образователния процес;
 • създаване и развиване на родителски общности, мотивиране и оказване на подкрепа на родителите на учениците от малцинствен произход, в т.ч. роми за активно участие на семейството в училищния живот;
 • стимулиране ученически инициативи за повишаване на качеството на образованието в училищата, в които се обучават интегрирано ученици от различни етноси;
 • взаимно опознаване по атрактивен начин на родители и учениците от различни етноси през изследване традициите  на града за толерантност и приемане на различието;
 • възпитанието в дух на толерантност, създаване на условия за успешна социализация на учениците от етническите малцинства чрез откриване на таланти за занимания с изкуство;
 • подобряване физическото и психическото благосъстояние и насърчаване на основни социални ценности посредством груповите дейности, които проектът предлага;
 • споделено участие в общи творчески дейности за преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

 

Очаквани резултати от изпълнението на проектните дейности:

 • Създаване на експертен етнопедагогически модел за интеркултурна компетентност на ученици и родители на територията на община Пещера в зависимост от ценностните ориентации на етническите групи и подгрупови деления чрез установяване на етнопсихологическите и етнопедагогическите особености на ученици и родители от различни етническигрупи и подгрупови деления – анкетирани 500 родители и 800 ученици;
 • Изучаване на историческите традиции в община Пещера за толерантност и интеграция от родителите от малцинствените етноси, в т.ч.роми – обхванати минимум 300 родители;
 • Издаване на  Каталог с фоторазкази за дейността на родителските клубове;
 • Провеждане на 3 младежки лагера за 180 ученика – подобрена социална интеграция, повишен интерес към процесите на учене и повишена мотивацията за участие вобразованието, разкрити и представени способности и силни страни на децата от маргинализираните общности,подобрени процеси на социализиране;
 • Създаване на клубове по интереси сформирани на базата на различни направления – 550 ученици от 8 училища, участващи в дейностите на центрове по интереси;
 • Повишен интерес към процесите на учене и многократно повишена мотивацията за участие в образованието,подобрено владеене на български език, повишен интерес към изследователското учене, разкрити и представениартистичен потенциал, способности и силни страни на децата от маргинализираните общности, подобрени процеси на социализиране;
 • Провеждане на два празника в гр. Пещера за взаимно опознаване по атрактивен начин на учениците и родителите от различните етноси.

 

 

Коментари