Институции

Проект “Шарени мъниста” ще стартира в Пещера

​Пещера. Николай Зайчев – кмет на Община Пещера е подписал Договор по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Проектните дейности ще се изпълняват 30 месеца в партньорство със Сдружение „Асоциация образователно лидерство“ и училищата в гр.Пещера. Общата стойност на проект“Шарени мъниста” е в размер на 665 659.59 лв. Работещ модел за повишаване броя на успешно интегрираните в образователната система от маргинализираните общности, включително роми чрез комплексен подход на интерактивни педагогически взаимодействия е целта, която си поставя местната администрация. 

 

Коментари