Институции

Проект по ОП“Региони в растеж“ с първа копка

На 25.07.2017 г. в гр. Пещера се проведе събитие „Първа копка“ по проект «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 4» по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.

Момичета в народни носии посрещаха присъстващите с традиционната за нашата страна питка с мед.

На събитието присъстваха живеещите в домовете, обхванати от ЛОТ 4, както и представители на проектантската фирма, представител на фирмата, която ще извършва строителния надзор и представители на фирмата изпълнител на строително-монтажните работи.

С кратка реч и отваряне на бутилка шампанско кмета Николай Зайчев обяви старта на строителните дейности, които ще продължат 130календарни дни.

Фирмата изпълнител, избрана след проведена обществена поръчка, е "Заводски Строежи-ПС-Пазарджик" ЕАД.

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 1 061 911,05 лв..

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0124 «ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ПЕЩЕРА – ЛОТ 4», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

 

 

Коментари