Институции

Проект осигурява средства за саниране на 6 жилищни сгради

Г-н Джелатов, като ръководител на проект «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в  гр. Пещера – ЛОТ 1» бихте ли споделили подробности за него?

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 1 973 649,76 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

Целта на проекта, който ще продължи 24 месеца, е повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в община Пещера.

За колко жилищни сгради става въпрос?

  • По ЛОТ 1 става дума за шест жилищни сгради. След като приключим с проекта тези сгради ще са енергийно по-ефективни. Живеещите там ще имат по-малко разходи за отопление и не на последно място обновените сгради ще допринесат за по-добрия облик на града.

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0010 «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в  гр. Пещера – ЛОТ 1», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Коментари