Институции

Проект обновява 11 жилищни сгради

Г-жо Хамаджиева, на пресконференция в община Пещера бе представен проект «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 5». Вие сте негов координатор, ще споделите подробности?

ЛОТ 5 обхваща най-много жилищни сгради като брой – общо 11. Те попадат в проекта след анализ за нуждите на ОП“Регионално развитие“, които са показали, че са с ниска степен на енергийна ефективност.

А колко ще струва санирането на тези сгради?

За обновяването на тези 11 жилищни сгради са осигурени 889 660,19 лв. – това е финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Така след 24 месеца, когато проектът приключи, ще имаме още 11 жилищни сгради, които ще са с повишена енергийна ефективност. И домакинствата, вече в добре изглеждащи сгради, ще усетят ефекта не само като топлина, но и като по-ниски сметки за отопление.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-2.001-0139-C01 «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 5», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Коментари