Институции

Проект обновява сградата на Общината

ПРОЕКТ

ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СГРАДА: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.ПЕЩЕРА”

 

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 Г.

№ BG16RFOP001-2.001-0004-C01

 

Цел: Повишаване на енергийната ефективност на публичната инфраструктура на община Пещера, в съответствие с целите на Инвестиционен приоритет 4с на процедура BG16RFOP0012.001 "Енергийна ефективност в периферните райони", ПО 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" на ОПРР 2014-2020.

 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  677 762,27 ЛВ.

СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕФРР: 576 097,94 ЛВ.

НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ: 101 664,33 ЛВ.

                                                            СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА: 24 МЕСЕЦА

НАЧАЛО НА ПРОЕКТА: 02.11.2016 г.

КРАЙ НА ПРОЕКТА: 02.11.2018 г.

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0004 «Повишаване на енергийната ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация гр. Пещера», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

 

 

 

Коментари