Институции

Проект „Две минути и половина до полунощ ще се бори с изменението на климата

Пещера. Проектът "Две минути и половина до полунощ – Иновативен образователен подход за справяне с проблемите на изменението на климата в началните училища", финансиран по програма Еразъм, стартира на 3 ноември 2017 г. с Първа транснационална среща в гр. Пещера.
Срещата бе открита от кмета на Община Пещера – Николай Зайчев, който даде кратка пресконференция. 
На срещата присъстваха кмета на община Лудбрег, Република Хърватия, представители на Регионална енергийна агенция "Север" (REAN) гр. Копривница и ОУ "Лудбрег“ гр. Лудбрег, Комунална компания "Водовод Кочани" гр. Кочани, Македонската геотермална асоциация (MAGA) гр. Скопие и ОУ „Кръсте Петков Мисирков“ – Оризари, Република Македония, както и партньорите от Регионална енергийна агенция – Пазарджик (REAP) и ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Пещера.

По време на срещата официално се подписаха споразумения за партньорство между Община Пещера и останалите осем партньора по проекта.
На срещата се обсъдиха предстоящите дейности и се разпределиха конкретни задачи. Създаде се Управителен комитет на проекта и се сформираха международни екипи по конкретни дейности.

Проектът има за цел да повиши компетенциите и уменията на учителите и учениците в основното училище, за да разберат науката за климата и да се справят с изменението на климата и необходимостта от използване на възобновяемите енергийни източници във и извън класната стая, както и да развият умения за систематично мислене на глобалните климатични промени, като се насърчава подхода на критичното мислене към основните причини за настъпването на тези промени. Промяната на климата е международен въпрос, пред който е изправено човечеството, а отговорностите и участието на местните и регионалните власти е от решаващо значение за смекчаване на негативните въздействия.

Продължителността на проекта е 24 месеца, а общият бюджет е 135 050 евро.

Коментари