Институции

Проектът «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3» с положително въздействие върху 24 домакинства

Пещера.На заключителна пресконференция, в която участваха кметът на Община Пещера Николай Зайчев и ръководителят на проекта Стела Павлова, бяха представени резултатите от реализирането на проект «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3», одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”:

Проектът се реализира от Община Пещера. Той е на обща стойност 628 253.66 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

Постигната цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в община Пещера, в съответствие с целите на Инвестиционен приоритет 4ос на процедура BG16RFOP0012.001 "Енергийна ефективност в периферните райони", ПО 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони " на ОПРР 2014-2020.

А подобряването на енергийните характеристики на жилищния фонд ще допринесе за създаване на по-достъпни и атрактивни жилища, вследствие на което ще се ограничи размера и темпа на миграция към по-големите градове на страната.

На практика реализацията на проекта оказа пряко положително въздействие върху 24 домакинства, 51 човека, 10 жилищни сгради и 24 етажни собствености.

На заключителната пресконференция по проекта кметът Николай Зайчев връчи на представители на сдруженията на собствениците удостоверения за въвеждане на обекти в експлоатация.

 

Коментари