Институции

Продължава кампанията за възможностите за обновяване на жилищни сгради в Пещера

Пещера. Всеки  петък от 14.00 часа до 16.00 часа в залата на Общински съвет, до изтичането на крайният срок за кандидатстване / 30.05.2018г. 17.30 часа /, Община Пещера провежда „Ден на отворените врати“ с цел провеждане на публична информационна кампания за запознаване на широката общественост с възможностите за обновяване на жилищни сгради, критериите за допустимост на жилищните сгради; критериите и правилата за подбор, необходимите мерки, които следва да се предприемат от собствениците с оглед получаване на финансиране. Подробна информация за словията и указанията за кандидатстване и утвърдената процедура за подбор и оценка на многофамилни жилищни сгради, както и всички необходими документи можете да намерите на интернет страницата на Община Пещера : www.peshtera.bg.

Коментари