Институции

Проверени са всички регистрирани заявления за постоянен адрес

Пещера. Комисия в състав Милена Комсийска-ст.експерт в Дирекция”АКРРДС” в Областна администрация-Пазарджик, Лидия Кръстева-гл.специалист, представител на ТЗ”ГРАО”-Пазарджик, инспектор Иво Шуманов-представител на РУ-МВР Пещера и Райна Колишикова-гл.експерт”ГРАО” в Община Пещера, са извършили проверка в изпълнение на параграф 16, ал.1 от преходните и заключителните разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, обнародван в ДВ, бр.55 от 21.07.2015 г. Проверени са всички регистрирани заявления за постоянен адрес за периода от 01.07.2014 г. до 30.04.2015 г. от №110/01.07.2014 г. до №238/29.12.2014 г. и от №1/05.01.2015 г. до №68/30.04.2015 г., както и адресни карти за същия период от №75/02.07.2014 г. до №146/23.12.2014 г. и от №1/05.01.2015 г. до №52/30.04.2015 г., както и на заявленията за постоянен адрес и адресните карти в кметствата в Радилово и  Капитан Димитриево. Адресните регистрации в Община Пещера се извършват от определените със Заповед №784/07.06.2011 г. на Кмета на Община Пещера длъжностни лица, а в кметствата от техните кметове, уточниха от пресцентъра на местната администрация.Комисията, извършила проверката не е констатирала нарушения на чл.92 от Закона за гражданската регистрация и няма предложение за дерегистрация за периода 01.07.2014 г. до 30.04.2015 г. В изпълнение на параграф 16, ал.1 от преходните и заключителните разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, обнародван в ДВ, бр.55 от 21.07.2015 г. настоящия протокол е бъде публикуван на интернет страницата на Община Пещера и е  поставен на информационното табло на Община Пещера.

Коментари