Институции

Проведе се тристранно обучение по програма «ЕРАЗЪМ+»

В периода от 11 април 2018 г. до 15 април 2018 г. в гр. Кочани, Република Македония се проведе Първото краткосрочно съвместно обучение на персонала във връзка с изпълнението на проект «Две минути и половина до полунощ» по Ключова дейност 2 «Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики» по програма «ЕРАЗЪМ+».

Обучението на екипите на партньорите по проекта от Република Македония, Република Хърватия и Република България се проведе по предварително изготвена програма.

Учителите участващи в обучението започнаха подготовка и получиха теоретичната информация, която след приключване на останалите обучения, включени в проекта, чрез прилагане на придобитите знания за използване на Отворени образователни ресурси (OER –  образователни материали, които са обществено достояние или са със свободен лиценз) ще създадат и реализират свой собствен образователен подход за по-атрактивно обучение на учениците по въпросите за изменението на климата.

В резултат на проведените работни и обучителни сесии беше изготвен проект на Стратегията за партньорство и бяха представени от учителските екипи, учебните часове за вмъкване на използването на ВЕИ (възобновяеми енергийни източници)

Проектът има за цел да повиши компетенциите и уменията на учителите и учениците в основното училище, за да разберат науката за климата и да се справят с изменението на климата и необходимостта от използване на възобновяемите енергийни източници във и извън класната стая, както и да развият умения за систематично мислене на глобалните климатични промени, като се насърчава подхода на критичното мислене към основните причини за настъпването на тези промени.

Продължителността на проекта е 24 месеца, а общият бюджет е 135 050 евро.

 


The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Коментари