Институции

Проведе се събитие „Рязане на лента“ по ЛОТ 5

На 15.03.2018 г. в гр. Пещера се проведе събитие „Рязане на лента“ по проект «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 5» по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” с обща стойност на проекта 894 856.35 лв.

Събитието се проведе пред къщата, пред която се направи и символичната „Първа копка“ на ул.“Коста Гьошев“ № 7 и 7А.

Присъстваха представители на сдруженията на собствениците на домовете, обхванати от ЛОТ 5.

С кратка реч и ритуала рязане на лента, кметът Николай Зайчев и представител на фирмата изпълнител „Ромеда билд“ ЕООД официално откриха обновената сграда.

Момичета в народни носии почерпиха присъстващите с питка с мед.


Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-2.001-0139-C01 «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 5», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

 

Коментари