Институции

Проведе се публично събитие „Рязане на лента“ по проект «Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера»

На 29.03.2018 г. в гр. Пещера се проведе публично събитие „Рязане на лента“ по проект «Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера» по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” с обща стойност на проекта 789 698.79 лв.

Събитието се проведе пред официалния вход на РУП-Пещера.

Присъстваха министърът на вътрешните работи Валентин Радев, заместник-министърът на вътрешните работи Стефан Балабанов, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” главен комисар Николай Николов, народният представител Десислава Костадинова, областният управител Стефан Мирев, директорите на ОДМВР и РДПБЗН в Пазарджик старши комисар Йордан Рогачев и комисар Иван Панайотов, представители на държавни и общински структури, граждани и служители на МВР.

 След кратки речи последва ритуалът рязане на лента, с който кметът Николай Зайчев, министър Радев и заместник-министър Николова официално откриха напълно обновената сграда на полицията и пожарната.

Момичета в народни носии почерпиха присъстващите с питка с мед.

 


Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0005-C02 «Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Коментари