Институции

Проведе се заключителна пресконференция по проект «Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера»

Написано от Пещераинфо

На заключителна пресконференция бяха представени резултатите от реализирането на проект «Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера», одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”:

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 789 698.79 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

Изпълнена е целта за цялостно изолиране на сградата в съответствие с Наредба № 7 от 2004г. за енергийна ефективност на сгради. Достигнат е клас на енергопотребление „С“ на сградата.

Подобрени са експлоатационните характеристики на сградата, което доведе до повишена рентабилност и удължаване на жизненият цикъл, устойчиво управление и поддръжка на РПУ/РСПБЗН.

Реализацията на проекта оказа пряко положително въздействие върху 18 597 жители на град Пещера, 70 служители на РПУ и 33 служители на РСПБЗ.

Началникът на полицията гл.инспектор Елена Абаджиева и на пожарната гл.инспектор Димитър Миразчиев получиха от кмета на Община Пещера Николай Зайчев удостоверения за въвеждане на обекти в експлоатация.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0005-C02 «Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

 

Коментари