Институции

Проведе се заключителна пресконференция по проекта за саниране на сградата на Общинска администрация

На заключителна пресконференция бяха представени резултатите от реализирането на проект «ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПУБЛИЧНО ОБЩИНСКА СГРАДА: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.ПЕЩЕРА» по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”. Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност :  677 762,27 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

Целта на проекта беше да се достигне клас на енергопотребление „А“ на сградата, което ще доведе до намаляване на разходите за енергия, както и да се подобрят експлоатационните характеристики на сградата, което ще доведе до повишена рентабилност и  удължаване на жизнения й цикъл, устойчиво управление и поддръжка. Създаване на условия за интегриране на групи в неравностойно положение, чрез прилагане на мерки за подобряване достъпността до общински услуги

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0004 «ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СГРАДА: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.ПЕЩЕРА», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

 

Коментари