Институции

Приключи успешният образователен проект „Шарени мъниста“

Написано от Пещераинфо

Пещера.Заключителна пресконференция по проект „Шарени мъниста” се проведе в Община Пещера. На пресконференцията кметът Николай Зайчев благодари на партньорите и експертите, които са работили за осъществяването на проекта. Той подчерта, че голяма част от успеха се дължи на отличното сътрудничество с училищата, «Съвместните дейности доведоха до много положителни резултати и се надявам това да бъде само началото на подобни големи и ползотворни съвместни инициативи», каза още Зайчев.  

Проектът се изпълнява в партньорство с училищата и със Сдружение „Асоциация образователно лидерство“ и училищата в гр.Пещера. Общата му стойност е в размер на 665 659.59 лв.  Община Пещера е бенефициент на предоставената безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ за изпълнение на проект BG05M2OP001-3.002-0303-С02 „Шарени мъниста“. Проектът стартира на 23.01.2017г.  и приключва на 23.07.2019 г.

Сред постигнатите резултати по дейност „Диагностика на родители и ученици за интеркултурна компетентност“ са:проведено анкетно проучване на 619 родители и 815 ученици; изготвени насоки за  работа с ученици  и родители за превенция на отпадането и задържане в училище и създаден  експертен етнопедагогически модел за интеркултурна компетентност на ученици и родители на територията на община Пещера. В рамките на проекта по дейност „Работилница за толерантност“ са сформирани са 9 родителски клуба и е проведено обучение на педагогическите специалисти.

Успешни ресултати са постигнати и в рамките на дейност „Ученически лагери“.  Проведени са 4 ученически лагери – в к.к. „Боровец“ и к.к. „Пампорово с  общ брой участници  –  286, от които 248 ученици. Създадени са общо 22 клуба по качество в рамките на три ученически лагера. 

През учебната 2017/2018г. са сформирани 48  ателиета, секции и клубове по интереси, в училищата-партньори. Общо 385 ученици през учебната 2017/2018г. са развили своите умения и са получили знания в областта на изкуството, науката, спорта, традициите и историята на гр.Пещера, спорта и компютърните технологии. Общият брой на създадените клубове, ателиета и секции  през учебната 2018/2019г. е 48. А 337 ученици  през учебната  2018/2019г. са развили своите умения и са получили знания в областта на изкуството, науката, спорта, традициите и историята на гр.Пещера.

Паралелно с тези дейности са проведени и „Празници на града“. На 22.12.2017г. в Народно читалище „Развитие“ в гр.Пещера се проведе празника „Шарен свят“  – 1, „Бяла приказка“. Присъстваха общо 514 родители и близки на децата, ученици, ръководители на клубове, ателиета, секции и  официални гости. В читалището беше подредена и изложба с фотографии, предмети и изработени изделия, представящи дейността на клубовете по интереси, ателиетата и секциите. 

Вторият празник се проведе на 11.01.2019г. в Народно читалище „Развитие 1873“ гр.Пещера. Подредена изложба представи напредъка и постигнатото от клубовете по интереси, секции и ателиета в училищата – партньори. На 05.07.2019г. крепост „Перистера“ събра ученици, учители, родители и гости на града, за да се насладят на детско шоу с илюзионист, аниматор и танци.

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Този документ е създаден в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0303-C02, процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ по Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП НОИР 2014-2020.

Коментари