Институции

Приключи проектът «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в  гр. Пещера – ЛОТ 4»

На заключителна пресконференция бяха представени резултатите от реализирането на проект «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в  гр. Пещера – ЛОТ 4», реализиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 1 060 298,17лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

Проектът има за цел да повиши енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в община Пещера, в съответствие с целите на Инвестиционен приоритет 4ос на процедура BG16RFOP001-2.001 "Енергийна ефективност в периферните райони", ПО 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони " на ОПРР 2014-2020.

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0124 «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в  гр. Пещера – ЛОТ 4», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Коментари