Институции

Приключи оценката на проектно предложение Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера

Пещера. Приключи оценката на проектно предложение “Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера  –  Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води,  гр. Пещера”, съобщиха за Пещераинфо от общинската администрация. Проектът е на обща стойност 28 874 050,54 лв. Той е одобрен с Решение № 194 / 13.02.2012г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПОС за финансиране на проектното предложение по процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.” по приоритетна ос 1 :  “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”  на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“. Министерство на околната среда и водите и Община Пещера подготвят необходимите документи за сключване на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Коментари