Институции Общество

Приключи „Бъдеще за всеки“

Пещера.На 24.11.2015г.  в Община Пещера се проведе заключителна пресконференция  във връзка с приключването на  проект „Бъдеще за всеки”  по сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG051РО001-5.2.12-0044-C0001 между Агенция за социално подпомагане и Община Пещера по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, схема за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.2.12 “Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността”.

Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняването при близки и роднини или приемно семейство. 

Изпълнението на проект „Бъдеще за всеки“ по сключен  Договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG051РО001-5.2.12-0044-C0001 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, започна на 07 март 2014г. и ще приключи на 30 ноември 2015г.

В изпълнение на общата и специфични цели на проекта, на 07 ноември 2014г.  е разкрита нова социална услуга в община Пещера, с капацитет  14 деца и младежи с увреждания и/или деца в риск, както и деца и младежи от специализираните институции в отговор на индивидуалните оценки за нуждите на всяко дете и ресурсите на средата. С изпълнението на проектните дейности е подпомогнат процеса на деинституционализация, като са включени всички заинтересовани страни в подкрепа на предвидените мерки по проекта.

Към настоящия момент, в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи са настанени десет деца, изведени от специализирани институции за деца.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ  за Община Пещера е в размер на 210 945.31 лева, а продължителността на проекта – 21  месеца.

Коментари