Култура

Приключват дейностите по два проекта в Брацигово

Брацигово. На 29 февруари 2012 г. приключва дейността по проект „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ за независим достоен живот в община Брацигово“. Продължителността на услугата бе 12 месеца – от 01 февруари 2011 г. до 31 януари 2012 г. 
Целевата група по настоящата схема включваше: лица с различни видове трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и/или невъзможност сами да организират социалния си живот. Самотно живеещи възрастни хора, които, поради различни причини от здравословен характер, не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената на дома си. В рамките на дейностите по проекта, след обучението и сключване на трудови договори с 12 социални асистенти и 18 домашни помощници, се предоставяше социалната услуга „социален асистент“ и „домащен помощник“ индивидуално на всеки потребител. На базата на разработени индивидуални планове, всеки един социален асистент и домашен помощник извършваше определени дейности, в зависимост от желанието и потребностите на бенефициента. Услугите, които предоставяха социалните асистенти бяха: подкрепа и помощ в общуването и поддържане на социални контакти, при организиране на развлечения и занимания в дома и извън него, административни услуги, битови услуги, услуги в подкрепа на здравето на потребителя. Услугите, които предоставяха домашните помощници бяха: подкрепа и помощ за извършване на дейности в бита, текущо почистване, поддържане на лична хигиена, хранене, закупуване на хранителни продукти, административни услуги. Всеки един ползувател се обслужваше от домашен помощник или социален асистент, които го посещаваха по определен график. За всяко свое посещение социалният асистент или домашният помощник водеше потребителски дневник. Един път месечно, ръководителят по проекта и координатора извършваха проверки на място за качеството на предлаганата услуга. Резултатите от проверките на място се отразяваха в констативен протокол и се водеше Регистрационен дневник на посетените потребители. С реализацията на проекта „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ за независим достоен живот в община Брацигово“, постигнахме положителен социален ефект и изпълнение на поставените цели, а именно:
– Усъвършенстване и подобряване на услугите „социален асистент“ и „домашен помощник“, предоставяни на 90 човека, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си.
– Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи на 90 човека, нуждаещи се от помощ за обслужване и удовлетворяване на ежедневни потребности.
– Създаване на възможност 45 човека с различни видове увреждания и 45 самотноживеещи възрастни хора да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието си.
– Създаване на 30 бр. нови работни места в сектора на социалните услуги. 
– Повишаване на професионалните умения и мотивация на 12 бр.социални асистенти и 18 бр. домашни помощници чрез надграждащи обучения.
– Повишаване ефективността на участие на заинтересованите организации и институции при предоставянето на социални услуги.
С помощта на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд, осъществяваме общата цел на проекта – подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора, зависими от постоянни грижи на територията на община Брацигово.

инж. Вера Драгова 
ръководител проект

Коментари