Институции

Приеха актуализираната Стратегия за развитие на региона

В присъствието на кметовете на общини и председателите на общински съвети в област Пазарджик, областният управител д-р Дончо Баксанов представи акцентите от актуализирания документ на областната Стратегия за развитие на област Пазарджик в периода 2011-2013г.   Заседанието на областния съвет за развитие на област Пазарджик се проведе днес в областна администрация и членовете на Съвет разгледаха и гласуваха актуализираната Стратегия за развитие на региона. Документът е изготвен на основание чл.31 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие и съобразно приоритетите залегнали в Регионалния план за развитие на Южен централен район.

Директорът на областна дирекция за социално подпомагане Димитрия Гърдева представи на членовете на Съвета годишния мониторингов доклад за 2011г. на областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Пазарджик. Тя запозна кметовете на общини с обявената процедура за кандидатстване с проекти по Схема „Помощ в дома” по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. В рамките на Проекта, общините могат да създадат Центрове и Звена за услуги в домашна среда. Не се изисква съфинансиране от кандидатите, максималният размер на финансиране за проект е до 250 000лв.

Коментари