Институции

Предстои осемнадесето заседание на Общински  съвет Пещера

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера  свиква  общинските  съветници на осемнадесето заседание   на   Общински  съвет,   което   ще  се проведе   на    26. 01. 2017 г. / ЧЕТВЪРТЪК /  от  14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за
 

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за периода 2017година. 
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 
инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

2.    Приемане сборния бюджет на Община Пещера за 2017г., индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2017г. и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017г., 2018г., 2019г.
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 
Кръстина Андреева – Директор Дирекция „ФСД“

3.    Годишен отчет за изпълнение Програмата за управление на Кмета на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Община Пещера

4.    Отчет за дейността на Общински съвет – Пещера и неговите  комисии за периода месец  юли  2016г. – декември 2016г.
Докладва: Председателят на Общински съвет 

5.    Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2016г.
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 
Галина Стоянова – Директор Дирекция „Хуманитарни дейности“

6.    Приемане на Общински план за младежта за 2017г.
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 
Галина Стоянова – Директор Дирекция „Хуманитарни дейности“

7.    Приемане на Културен календар  на Община Пещера – 2017година.
Докладва: Зехра Алиш – Зам.кмет на Община Пещера


8.    Предоставяне на поземлени имоти в землището на с. Радилово на наследниците на Иван Петров Коев.
•    Недвижим имот – частна общинска собственост – Проектен имот № 066073, находящ се в с. Радилово, местност «Али Агова Кория»;
•    Недвижим имот – частна общинска собственост – Проектен имот № 066074, находящ се в с. Радилово, местност «Али Агова Кория»
•    Недвижим имот – частна общинска собственост – Проектен имот № 564001, находящ се в с. Радилово, местност «Чукарата»
•    Недвижим имот – частна общинска собственост – Проектен имот № 053028, находящ се в с. Радилово, местност «Големия храст»
•    Недвижим имот – частна общинска собственост – Проектен имот № 053029, находящ се в с. Радилово, местност «Големия храст»

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 
инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

9.    Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на търговски обекти.
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 
Димитър Симонов – Гл.спец. „Общинска собственост, наеми“

10.    Учредяване право на безвъзмездно ползване на помещения с площ 70 кв.м., находящи се на първия етаж на масивна двуетажна сграда с идентификатор 56277.504.323.1, гр. Пещера.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 
Димитър Симонов – Гл.спец. „Общинска собственост, наеми“

11.    Изменение на Решение № 29/29.12.2015г. в точка 2, на Общински съвет- Пещера.
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,  
инж.Лилия Толева – За Директор Дирекция „ТСУ“

12.    Даване на съгласие за изготвяне на проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на регулацията на поземлен имот с идентификатор 56277.504.101 /УПИ І-ГНС/ по съществуващи имотни граници с поземлен имот с идентификатор 56277.504.104 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХVІІ-ГНС/, кв. 190 и улици с о.т. 823-822 /идентификатор 56277.504.9645 и о.т. 823-830 /идентификатор 56277.504.9646/, като част от 2.20 кв.м. преминат от публична общинска собственост в частна общинска собственост, 0.5 кв.м. от частна общинска собственост в публична общинска собственост и 8 кв.м от УПИ І-ГНС се отстъпват за УПИ ХVІІ-ГНС съгласно приложената скица-проект. С регулационното изменение площта на УПИ І-ГНС става 327 кв.м., а площта на УПИ ХVІІ-ГНС става 334кв.м.
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,  
инж.Лилия Толева – За Директор Дирекция „ТСУ“

13.    Питания. 

Коментари