Култура Общество

Предстои общо събрание на Читалището

 

На основание чл.16 (2) т.1 от ЗНЧ

и чл. 19  т. 1 от Устава на читалището

 

Настоятелството свиква

 

Общо събрание

на НЧ “Развитие – 1873”

на 29 март 2017 г. от 17.30 ч.

в салона на читалището

 

Дневен ред:

1. Отчетен доклад за дейността на читалището през 2016

2. Отчет за изпълнение на годишния Бюджет за 2016 г.

3. Доклад на Проверителната комисия.

4. Приемане на план за работа през 2017 г.

5. Приемане Бюджет на Читалището за 2076 г.

6. Оповестяване счетоводната политика на читалището

и приемане на Бюджет за стопанска дейност за 2076г.

Коментари