Институции

Предстои инвестиция в здравеопазването

Пещера.В Пещера ще има хоспис. Това стана ясно при разглеждане на точката от дневния ред на Общинския съвет „Вземане на решение за приемане на бизнес план на “МБАЛ Проф. Димитър Ранев” ООД, свързан с необходимостта от извършване на нови инвестиции в дружеството, както и осигуряване на финансиране съгласно дяловото участие на съдружниците“. Във връзка с постъпила покана за провеждане на общо събрание на съдружниците в “МБАЛ Проф. Димитър Ранев” ООД  от  д-р Стоил Апостолов, в качеството му на управител на дружеството, за приемане на бизнес план на “МБАЛ Проф. Димитър Ранев” ООД и вземане на решение за извършване на допълнителни парични вноски в съотношение с дяловото участие на съдружниците и в изпълнение на предложения за приемане бизнес план.

С оглед на факта, че Община Пещера е съдружник в “МБАЛ Проф. Димитър Ранев” ООД е необходимо провеждане на общо събрание, на което да се вземе решение за приемане на бизнес план на болницата и вземане на решение за извършване на допълнителни парични вноски.

От дебата стана ясно, че става въпрос за създаването на хоспис, което обуславя необходимостта Община Пещера да направи допълнителни парични вноски в съотношение с дяловото участие на съдружниците и в изпълнение на предложения за приемане бизнес план в размер на 262 694 лева.

При това положение общинският съветник Петър Хамаджиев предложи на кмета на общината да прекрати съсобствеността и да открие процедура по прехвърляне на дружествените дялове на останалите съдружници. Предложението бе прието единодушно от Общинския съвет, който упълномощи кмета да предприеме тази мярка. Съветниците дадоха правомощия наОбщото събрание Николай Зайчев да приеме предложение бизнес план и да гласува за неизвършване на допълнителни парични вноски в съотношение с дяловото участие на съдружниците и в изпълнение на предложения за приемане бизнес план в размер на 262 694 лева.

По същество, съдружникът на Община Пещера в МБАЛ“Проф.Димитър Ранев“ – „Булфарма“ЕООД имат намерение да инвестират 1 милион лева в създаването на хоспис в Пещера.

МБАЛ“Проф.Димитър Ранев“ беше приватизирана през 2009 година, когато частната фирма се сдоби с повече от 50% от капитала на дружеството.

Коментари