Институции

Предстои заседание на Общински съвет – Пещера

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на тридесет и шесто заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 30. 05. 2018 г. / сряда / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за съвместната работа на Община Пещера и ДБТ- Пещера, пазара на труда и услугите по заетостта.
Докладва: Анастасия Ваклинова
Директор на Дирекция «Бюро по труда» гр. Пещера

2. Информация за работата на Център за подкрепа на личностното развитие – Общински детски комплекс – гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Николай Балабанов– Директор Център за подкрепа на личностното развитие – Общински детски комплекс – гр. Пещера.

3. Информация за дейността на Общинските клубове на пенсинерите, диабетиците и инвалидите.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Галина Стоянова – Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

4. Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Пещера за периода 2019-2020г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева – Директор на дирекция „Финансово – стопанска дейност“

5. Изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Атанас Васев – Гл. архитект на Община Пещера

6. Вземане на решение за упълномощаване на представител на Община Пещера във връзка с провеждането на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Пазарджик“ АД – гр. Пазарджик.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Цветан Христов – Директор на дирекция „АПИО“

7. Приемане на оценка и продажба на идеални части от имот частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.501.267 по КККР на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера ,
инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

8. Приемане на оценки и учредяване на право на пристрояване в имот частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.502.1134 по КККР на гр. Пещера
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера ,
инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

9. Обявяване на част в размер на 36 кв.м от Поземлен имот с идентификатор 56277.1.1091 за частна общинска собственост.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера ,
инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

10. Прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 56277.501.835 по ПУП на гр. Пещера и Верка Ангелова Йосифова.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера ,
инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

11. Изменение на Решение №477/26.04.2018 г. на Общински съвет – Пещера относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на земеделски земи.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Димитър Симонов Гл. специалист „Общинска собственост, наеми“

12. Питания.

Коментари