Институции

Предстои да се проведе седемдесето заседание на Общински съвет Пещера

Написано от Пещераинфо

Пещера. Председателят на Общински съвет свиква общинските съветници на СЕДЕМДЕСЕТО заседание  на Общински съвет, което ще се проведе на  29. 07. 2011 г. от 9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

 

ДНЕВЕН РЕД :

  1. Приемане отчета за касовото изпълнение на сборния бюджет на Община Пещера към 30.06.2011г.

ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

  1. Промяна по бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2011г.

ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

 

  1. Приемане на отчет на Кмета на Община Пещера за изпълнението на приетите актове на Общински съвет – гр.Пещера за периода януари – юни 2011г.

ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

  1. Отчет за дейността на ОбС – Пещера за периода януари – юни 2011г. 

ДОКЛАДВА: Председателят на

Общински съвет

  1. Текущи.

Предложение от РПК”Петър Велев”гр.Пещера с вх.№ 30-300-6/11.07.2011г.

ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

 

Учредяване право на строеж за изграждане на Трафопост в тротоарна площ, попадащ на улица „Михаил Такев”, между о.т. 543 и 544-518 и улица „Дойранска епопея” между о.т. 543 и о.т. 519 в кв.115 по ПУП на град Пещера със застроена площ от 6 кв.м.

ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

 

Продажба на УПИ Х в кв.199 по плана на гр.Пещера, с площ от 855 кв.м.

ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

 

Изменение на т.1 на Решение № 526/30.04.2011г. за  цена за доставка на стопанска вода.

ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

 

Допускане изготване на проект  за ЧИ на ПУП – ПЗ, с който да се обособи ново допълващо застрояване за два броя гаражи южно от  четириетажна масивна стоманобетанна жилищна сграда находяща се  в УПИ І -1281, кв.88 по плана на град Пещера, източно от УПИ V – Търговия и услуги и северно в съседство с УПИ ІV -1282, в същия квартал, в съответствие с представената скица проект.

ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

 

Разрешаване одобряване на проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ, с който незастроен терен с площ 3.5 кв.м. представляващ част от реализирана улица с о.т. 161-282/ публична общинска собственост/ се приобщава към УПИ І – Жилищно строителство  ОТЦ , в кв. 27 по плана на град Пещера/частна общинска собственост/.

ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

 

Допускане изготвяне на проект за ЧИ на ПУП – ПР, с който да се обособят нови УПИ и обслужващи улици за УПИ ІІІ – Жилищно строителство, кв.124 по ПУП на гр.Пещера в съответствие с представена скица- предложение.

ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

 

Приемане на оценка за право на пристрояване към съществуващ магазин в УПИ Х -1947, в кв.124 по плана на град Пещера.

ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

 

Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.

ДОКЛАДВА: Председателят на ОбС -Пещера

 

6. Питания.

Коментари