Институции

Представиха проект «Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера»

Проект «Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера», одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” бе представен на встъпителна пресконференция в Пещера. На пресконференцията присъстваха кметъта на Общината Николай Зайчев, ръководителят на проекта Веселин Джелатов, както и координаторът на проекта Анна Кирова.

Проектът,който е стойност 790 422,31 лв. се реализира от Община Пещера, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“

ОП3

Целта на проекта, чиито срок е 24 месеца, е повишаване на енергийната ефективност на публичната инфраструктура на община Пещера, в съответствие с целите на Инвестиционен приоритет 4ос на процедура BG16RFOP001-2.001 "Енергийна ефективност в периферните райони", ПО 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони " на ОПРР 2014-2020.

Оп3-РУП

Сградата на РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера е построена през 1978 г. и се състои от три етажа и сутерен. В съответствие с анализите на ОПРР, разглежданата публична инфраструктура е с ниска степен на енергийна ефективност.  

Подобряването на енергийните характеристики на сградата ще подпомогне процеса на предоставяне на по-качествени и допълнителни административни услуги. Вследствие на това ще се ограничи размера и темпа на миграция към по-големите градове на страната.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0005 «Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Коментари