Институции

Представиха проект «Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала, гр. Пещера»

В Пещера на встъпителна пресконференция бе представен проект «Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала, гр. Пещера», одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”. На пресконференцията присъстваха кметът на Общината Николай Зайчев, ръководителят на проекта Стела Павлова, както и координаторът на проекта Весела Хамамджиева.

ОП2-Ритуална зала

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 207 999,97 лв. Той ще продължи 24 месеца и ще се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ОП2

Целта на проекта е повишаване на енергийната ефективност на Ритуалната зала – публична общинска собственост, в съответствие с целите на Инвестиционен приоритет 4ос на процедура BG16RFOP0012.001 "Енергийна ефективност в периферните райони", ПО 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони " на ОПРР 2014 2020.

Сградата, построена в началото на 20 век притежава статут на архитектурно-строителни недвижими културни ценности.

 

Като краен резултат реализацията на проекта цели постигане на основния приоритет на горепосочената приоритетна ос – намаляване на неравенствата между периферните и централните райони на страната. Подобряването на енергийната ефективност на предвидената общинска инфраструктура ще допринесе за по-високо качество на живот и услуги в общината, което ще подпомогне реализацията на потенциала на Пещера като опорен център от 4-то ниво.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0111 «Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала, гр. Пещера»,който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Коментари