Институции

Представиха проекта за обновяване на част от централната градска част

Пещера

Обществено обсъждане на предложението за инвестиционен проект за обект "Реконструкция на обществен парк в ПИ 56277.502.1144 по кадастралната карта на територията на гр. Пещера" се проведе днес. Участие в него взеха кметът Николай Зайчев, заместник-кметът Зехра Алиш, главният архитект Атанас Васев, директорът на дирекцията, която се занимава с европейските проекти инж. Веселин Джелатов и директорът на правната дирекция Цветан Христов. Община Пещера, ще кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г..

Подробности какво предвижда проекта представи арх. Васев. Той уточни, че предложението обхваща градинката срещу общината, пространството пред сцената и фонтана. Останалите площи в центъра по плана на града са улици, които не могат да се ремонтират по Програмата за развитие на селските райони, в която попада Пещера.

Проект на нова визия на фонтана и площта около него в центъра на града.

Общата площ, която ще бъде обновена е 6250 кв.м. ще се запазят тези части от инфраструктурата, които са в добро състояние. настилката от реолит ще бъде почистена, както и подпорните стени, които завършват с мрамор. Повечето цветарници също ще се запазят.

Ще се преработят алеите в зелените площи, там ще бъдат подменени настилките. Ще се обособят нови кътове за сядане. Ще се изгради фонтанка, обградена с пейки и нови цветарници. Ще се преработи зоната на детската площадка, която е в лошо състояние. Там за децата ще бъде осигурено многофункционално съоръжение, около което ще се оформят нови цветарници и пейки. В тази зона ще се преместят и масите за шах.

Предвидено е изграждане на парково осветление. в момента градинката не е осветена.

Чинарът пред общината ще се запази и освети.

Фонтанът ще се преработи основно.Частично ще се запазят някои стени. Ще се изгради съвременно съоръжение.

Новите настилки ще бъдат естествени – каменни плочки, а на определени места като акцент ще се поставят павета.

Коментари