Институции

Председателят на Общински съвет – Пещера  свиква  съветницитe на заседание

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера  свиква  общинските  съветници  на   петдесето заседание на Общински  съвет, което ще се проведе на 24. 04. 2019 г.   / сряда / от  14:30 часа в  залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за  икономическите резултати и дейността на Общинските предприятия  за 2018 година:

• „ВКС” –ЕООД;

• ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”;

• ОП „Паркинги и пазари”;

• ОП „ Обредни дейности

2. Приемане Отчет на отпуснатите бюджетни финансови средства и дейността на Народните читалища в Община Пещера през 2018г.

• НЧ “Развитие 1873” – Пещера,

• НЧ “Зора” с.Радилово

• НЧ “Сергей Румянцев” с. Капитан Димитриево

 3. Приемане отчет на бюджета на Община Пещера  за 2018година и доклад за общинския дълг.

4. Отчет за  изпълнение на дейностите заложени в Общинската програма за закрила на детето  за 2018г.

5. Приемане на Общинска  програма за закрила на детето  за 2019г.

6. Отчет по изпълнение на плана за развитие на социалните услуги за 2018г.

7. Приемане План за развитие на социалните услуги на Община Пещера  за 2020г.

8. Информация за състоянието на ученическото и детското здравеопазване в Община Пещера.

9. Изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пещера.

10. Актуализация бюджета на Община Пещера за 2019г.

11. Определяне на минимални и максимални цени на таксиметров превоз на пътници за един километър пробег  по съответната тарифа, валидни за територията на Община Пещера.

12. Извършени разходи за командировка в чужбина от кмета на общината за периода 01.07.2018г. до 31.12.2018г.

13. Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за управление и разпореждане на общинския жилищен фонд, приета с Решение № 233/30.03.2005г. изменена и допълнена с Решение № 466/28.01.2010 г. на Общински съвет гр.Пещера. Изменена и допълнена с Решение № 735/30.06.2011г. на Общински съвет гр. Пещера и  Изм. и доп. на Наредба за базисни и пазарни цени на недвижими имоти Приета с Решение №175/01.02.2001г. на Общински съвет гр.Пещера, изм. и доп. с Решение №581/28.02.2007г., изм. и доп. с Решение № 318/27.02.2013г., изм. и доп. с Решение № 378/30.05.2013г.

14. Приемане на оценка за продажба на идеални части от имот частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.502.14 по КККР на гр. Пещ

15. Именуване на парк , имот с  идентификатор 56277.502.1156, кв.116 по плана на гр. Пещера 

 16. Одобряване на проект за осъвременяване на Регулационния план на гр. Пещера и неговото адаптиране към действащата кадастрална карта на гр. Пещера.

 17. Одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електроснабдяване и водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1375 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади”

18. Одобряване проект за ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфаструктура – водоснабдяване до поземлен имот с идентификатор 56277.4.91 по КККР на гр. Пещера в местност „Баташки път“.

 19. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.348 по КККР на гр.Пещера и отреждането му в УПИ VІ-3.348, „Жилищно строителство, търговия и услуги“ в местност „Узун Драгасия“ по КККР на гр.Пещера и одобряване на приложеното задание.

 20. Питания.

 

Коментари