Институции

Председателят на Общински съвет – Пещера  свиква  общинските  съветници 

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера  свиква  общинските  съветници  на тридесет и четвърто  заседание   на   Общински  съвет,   което   ще  се проведе   на   29. 03. 2018 г.   / четвъртък / от  14:30 часа в  залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за работата на РУ Полиция – Пещера за 2017г.

Докладва: Началник на РУ Пещера

2. Отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Пещера за 2017г.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,

Златка Златанова – Секретар на МКБППМН

3. Информация за състоянието на спорта в Община Пещера.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Добринка Смилянова 

Старши специалист „Организатор спорт и туризъм“

4. Приемане на Годишна програма за развитие  на    читалищната дейност в община Пещера за 2018г.  

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, Димитър Павлов- Гл.експерт „Култура, младежки и религиозни дейности“

5. Приемане на План за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност на Община Пещера.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,Сашо Дамянов – служител по сигурността на класифицираната информация

6. Приемане на Отчет за 2017г по изпълнение на мерките от Регионалната програма за управление на отпадъците за регион Пазарджик и Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община Пещера.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

инж. Стефан Камберов – Директор на дирекция „ТСУ“

7. Приемане на Отчет по изпълнение на Общинската програма за управление на качеството на атмосферния въздух 2016-2020г.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

инж. Стефан Камберов – Директор на дирекция „ТСУ“

8. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“.

Докладва: Иван Спиров – Директор на ОП „Чистота и ПОИ“ – Пещера

9. Вземане на решение за уреждане на имуществените отношения с “МБАЛ Проф. Димитър Ранев” ООД, във връзка с Решение № 368/28.09.2017г. на Общински съвет – Пещера за прекратяване на съдружие на Община Пещера в “МБАЛ Проф. Димитър Ранев” ООД и Решение № 397/28.12.2017г. за приемане доклад за оценка на цяло предприятие.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

Цветан Христов – Директор на дирекция „АПИО“

10. Упълномощаване Кмета на Община Пещера, във връзка с безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот – държавна собственост с местонахождение в гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, ул.“Свети Константин“ №54, представляващ поземлен имот с идентификатор 56277.502.64 по кадастралната карта и кадастралните регистри на града, с площ 14 785 кв.м., ведно с изградените върху него сгради, подробно описан в акт за публична държавна собственост № 6501/13.06.2016г.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

Галина Стоянова – Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

11. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

Димитър Симонов – Гл. Спец. „Общинска собственост и наеми“

12. Отмяна на Решение № 381/26.10.2017г.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,

инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

13. Проект за изменение на КККР с обхват поземлени имоти с идентификатори 56277.1.1110, 56277.1.1498, 56277.1.1928.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

14. Приемане на оценки за продажба на идеални части от имот частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.502.905 по КККР на гр. Пещера.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещер

инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост

15. Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот – частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.504.527.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

16. Предоставяне на поземлени имоти в землището на гр. Пещера на наследниците на Ангел Щерев Игнатов.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

17. Предоставяне на поземлени имоти в землището на с. Радилово на наследниците на Илия Николов Пройчев.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

18. Предоставяне на поземлен имот в землището на с. Радилово на наследниците на Никола Николов Манолов.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

19. Предоставяне на поземлен имот в землището на с. Радилово на наследниците на Паун Лазаров Радин.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

20. Предоставяне на поземлен имот в землището на с. Радилово на наследниците на Никола Петров Ташев.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

21. Предоставяне на поземлен имот в землището на с. Радилово на наследниците на Никола Костадинов Лулов.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

22. Предоставяне на поземлен имот в землището на с. Радилово на наследниците на Георги Петков Вачков.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

23. Предоставяне на поземлени имоти в землището на с. Радилово на наследниците на Атанас Петров Кичуков

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

24. Питания.

Коментари