Институции Общество

По ЛОТ 3 се проведе публичното събитие „Рязане на лента“

На 15.03.2018 г. в гр. Пещера се проведе публично събитие „Рязане на лента“ по проект « Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3» по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” с обща стойност на проекта 628 253.66 лв.

Събитието се проведе пред къщата, пред която се направи и символичната „Първа копка“ на ул. „Свети Константин“ № 33 и 33А.

Присъстваха представители на сдруженията на собствениците на домовете, обхванати от ЛОТ 3.

С кратка реч и ритуала рязане на лента кметът Николай Зайчев и управителя на фирмата изпълнител „Братя Пашкулеви“ ООД официално откриха напълно обновената сграда на

Момичета в народни носии почерпиха присъстващите с питка с мед.

 


Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0134 «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Коментари