Институции

Полезно за инвалидните пенсии

Написано от Пещераинфо

Инвалидните пенсии, за които срокът на инвалидността е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 31 март 2022 г. включително, ще продължават да се изплащат от Националния осигурителен институт (НОИ) до края на юни тази година.

Условието за това е в НОИ да не са постъпили други експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК с нови обстоятелства след преосвидетелстване на лицата, получаващи тези пенсии.

Удълженият срок на изплащане беше заложен в специалното законодателство, свързано с въвеждането на извънредната епидемична обстановка в условията на пандемията от коронавирус. В съответствие с него пенсиите за инвалидност с изтекъл срок на валидност на ТЕЛК/НЕЛК решението трябваше да продължат да се изплащат за времето на извънредната епидемична обстановка и три месеца след нейната отмяна. Отпадането на извънредната епидемична обстановка у нас в началото на април определи крайната дата на действие на тази уредба да е 30 юни 2022 г. От нея са засегнати 24 050 пенсионери.

След тази дата инвалидните пенсии с удължен срок, ще продължат да се изплащат само при наличието на ново експертно решение на органите на медицинската експертиза, с което е определен нов срок на инвалидността и процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, който дава право на съответния вид пенсия за инвалидност.

Инвалидните пенсии на лицата, за които срокът на инвалидността е определен до дата, следваща отмяната на извънредната епидемична обстановка (1 април 2022 г.) и след това, ще се изплащат до определения срок на инвалидността в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК. Изплащането на инвалидните пенсии на тези лица ще бъде продължено след постъпване в НОИ на ново експертно решение на органите на медицинската експертиза, с което е определен нов срок на инвалидността и процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, който дава право на пенсия за инвалидност.

Коментари