Институции

Позиция на „Биовет“ АД /със съкращения/

Написано от Пещераинфо

ОБРЪЩЕНИЕ от Ръководството на „Биовет“ АД ,гр.Пещера

Обръщаме се към Вас във връзка с разпространявани от страна на група граждани, включително чрез средствата за масова информация и интернет, неверни твърдения и несправедливи обвинения, които водят до уронване на доброто име и реноме на „Биовет АД“ и „Грийнбърн ООД“ в страната и чужбина.

В днешно време сме свидетели как много хора злоупотребяват говорейки в публичното пространство НЕИСТИНИ без да носят отговорност за казаното от тях и нанесените щети. Такива хора се опитват да насаждат неверни твърдения и факти и да влияят върху общественото мнение и нагласа.

„Биовет“ АД е една от най-големите фирми в България и е международно призната в цял свят. Тя работи спазвайки всички Български и Европейски закони. Вие самите, които сте част от историята и развитието на Биовет, можете да оцените това, което е направено.

В последните 20 години, откогато дружеството е частно, са инвестирани стотици милиони лева, включително над 100 милиона лева инвестиции за екологични проекти. Няма такъв собственик и ръководство на която и да е фирма, без значение в България или чужбина, които да рискуват тези направени инвестиции и бъдещето на компанията като не изпълняват Българските и Европейски закони, включително тези в областта на екологията и здравето на хората.

Всяка човешка дейност генерира в ежедневието отпадъци. Събраните отпадъци се третират по различни начини като повторно използване или рециклиране. Това, което не може да бъде оползотворено, се налага да бъде изгорено в специални изградени инсталации, каквато е инсталацията на „Грийнбърн“ ЕООД. Чрез изгарянето се унищожават отпадъците, които не могат да се оползотворят и същевременно отделената топлина се използва за битови или производствени цели. Това е така наречената „кръгова икономика“ за оползотворяване на отпадъците. Още през 2015г. Европейската комисия прие план за действие с цел ускоряване на прехода на Европа към кръгова икономика, за затваряне на жизнения цикъл на продуктите – от производството и потреблението до управлението на отпадъците.

Европейската практика и законодателство определят какво може да се депонира. Получената от изгаряне пепел, такава каквато е и пепелта при горенето на Вашите печки и камини, трябва да се депонира в специални депа. Такова ще бъде депото, което „Грийнбърн“ ЕООД иска да изгради. То ще отговаря на всички Български и Европейски нормативни актове. Докато за събирането и депонирането на пепелта, образувана от горенето на печки и камини, която се изхвърля в дворове, улици и контейнери, никой не говори. Ако се съберат всички тези количествата ще се формират стотици тонове само в Пещера. Задавали ли сте си въпроса „Къде отива тази пепел?“ Ето защо ние искаме да спазим всички законови изисквания и за нашата пепел да изградим модерно депо.

По отношение дейността на „Грийнбърн“ ООД, която е свързана с оползотворяване на отпадъци, основно формиращи се от дейността на „Биовет“ АД и производство на топлинна енергия, искам да ви информирам, че:

• инсталацията е проектирана и изградена съгласно най-добрите световни и европейски практики и техники;

• инсталацията е проектирана и изградена съгласно всички български и европейски нормативни закони и изисквания;

• инсталацията притежава всички необходими разрешителни за осъществяване на своята дейност;

• инсталацията е проектирана и изградена от белгийската фирма Vyncke N.V., която има изградени над 150 такива инсталации в цяла Европа;

• инсталацията притежава специални пречиствателни съоръжения, проектирани и доставени от германо-австрийска фирма;

• инсталацията е тип инсинератор и поддържа при горене минимум

8500 С;

• има монтирана станция за анализ на чистотата на изпускащите газове, която е сертифицирана от немска фирма.

Относно стартиралата подписка за организиране на референдум искам да ви уведомя, че поставените от инициативния комитет въпроси за свикване на референдум не са от компетентността на Общинския съвет или Кмета, поради което те са незаконосъобразни и ще бъдат отменени от компетентния съд.

  1. Заявяваме, че ще бъде потърсена съдебна отговорност за изнасяне в публичното пространство на неверни твърдения и факти, уронващи имиджа на „Биовет“ АД и „Грийнбърн“ ЕООД в страната и чужбина.

Нашето становище е, че трябва се спре с това безотговорно говорене от хора, които нямат подходящото образование и компетенции за да дадат мнение по Инвестиционното намерение на „Грийнбърн“ ЕООД за изграждане на депо.

Предлагаме да се организират срещи, на които коректно и подробно заинтересованите граждани на общината да бъдат информирани за това инвестиционно намерение. Да се привлекат експерти със съответната компетентност и образование, които могат да дадат точно и обективно становище.

Oт ръководството на „Биовет“ АД

Коментари